Quang, P. V. ., Dương, T. T. ., Hưng, V. V. . và Dũng, N. V. . (2022) “Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021”, Tạp chí Y học Dự phòng, 32(6), tr 29–36. doi: 10.51403/0868-2836/2022/794.