Dược, V. T. ., Phong, T. V. ., Anh, P. T. ., Anh, N. T. M. ., Nam, V. S. . và Dương, T. N. . (2022) “Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm sinh thái khác nhau trên địa bàn Hà Nội năm 2019”, Tạp chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), tr 99–106. doi: 10.51403/0868-2836/2022/614.