Hà, N. T. ., Anh, N. Q. ., Nga, N. T. ., Nga, L. L. ., Thạch, T. Đức ., Shochet, I. ., Wurf, A. ., Orr, J. ., Fisher, J. ., Stocker, R. . và Hương, N. T. . (2022) “Chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp sức khỏe tâm thần vị thành niên trong trường học tại Việt Nam (RAP-V): Kết quả ban đầu từ phân tích xác định”, Tạp chí Y học Dự phòng, 32(2), tr 139–147. doi: 10.51403/0868-2836/2022/597.