Châu, T. T. ., Vân, N. T. H. ., Hoa, P. T. T. ., Hoa, V. T. ., Chiến, V. C. . và Thủy, T. T. T. (2021) “Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), tr 220–225. doi: 10.51403/0868-2836/2021/457.