Hiếu, N. T. T. ., Hùng, N. V. ., Hán, P. V. . và Thắm, N. T. . (2021) “Hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018”, Tạp chí Y học Dự phòng, 31(5), tr 92–98. doi: 10.51403/0868-2836/2021/356.