Cường, Nguyễn Đức, Trần Như Dương, Vũ Phong Túc, và Đỗ Quốc Tiệp. 2023. “Tỷ lệ nhiễm Vi Rút Viêm Gan B Và một số yếu tố Liên Quan ở người trưởng thành từ 20 – 60 tuổi tại Quảng Bình năm 2018”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1):129-37. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/949.