Vân, Hà Thị Cẩm, Trần Hoàng Mỹ Liên, Bùi Thanh Thúy, Vũ Kim Duy, Vũ Sinh Nam, và Lê Anh Tuấn. 2023. “Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng Tư vấn của cán bộ trạm Y Tế Xã nhằm tăng Khả năng sử dụng dịch vụ Liên Quan đến HIV Và Ma Túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (1):86-93. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/944.