Thanh Bình, Nguyễn, Đỗ Ngọc Uyên, Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Thị Thắm, và Hoàng Thị Giang. 2021. “Một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (1):25-33. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/9.