Tu, Nguyen Minh, Tran Thi Thanh Hong, Tran Thi My Huyen, Tran Thi Hoa, Nguyen Vo Tra Mi, Dang Thi Kim Chi, Nguyen Thi Mai, Ho Thi Linh Dan, Phan Minh Tri, Nguyen Thi Hong Hai, Le Dinh Duong, Nguyen Thanh Gia, Tran Binh Thang, Nguyen Hoang Chung, Ngo Thanh Nhan, Nguyen Thanh Nga, Do Ich Thanh, Tran Anh Quoc, Tran Dinh Trung, và Hoang Huu Khoi. 2021. “Description of Physical Activities of Type 2 Diabetes Outpatients at Hue Transportation Hospital”. Tạp Chí Y học Dự phòng 31 (4):61-70. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/337.