Anh, Nguyễn Thị Mỹ, Bùi Quốc Dũng, Huỳnh Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Liêm, Phan Thị Hoàng Oanh, và Nguyễn Phan Vân Anh. 2024. “Tình trạng Quá tải tâm Lý của nhân Viên Y Tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng Trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 Và một số yếu tố Liên Quan”. Tạp Chí Y học Dự phòng 33 (6 Phụ bản):233-40. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423.