THIỀU, N. Q. .; TÌNH, N. L. .; THANH, H. T. P. .; THỦY, N. Đức .; SƠN, Đỗ T. .; DŨNG, Đỗ T. .; ĐỀ, N. V. . Tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống ở học sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 148–154, 2023. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/951. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/951. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.