VÂN, H. T. C. .; LIÊN, T. H. M. .; THÚY, B. T. .; DUY, V. K. .; NAM, V. S. .; TUẤN, L. A. . Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 86–93, 2023. DOI: 10.51403/0868-2836/2023/944. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/944. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.