THANH BÌNH, N.; NGỌC UYÊN, Đỗ; CHÍNH, N. Q.; THẮM, N. T.; GIANG, H. T. . Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 25–33, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/9. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/9. Acesso em: 16 tháng 10. 2021.