QUANG, P. V. .; DƯƠNG, T. T. .; HƯNG, V. V. .; DŨNG, N. V. . Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 6, p. 29–36, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/794. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/794. Acesso em: 17 tháng 4. 2024.