HÀ, N. T. .; ANH, N. Q. .; NGA, N. T. .; NGA, L. L. .; THẠCH, T. Đức .; SHOCHET, I. .; WURF, A. .; ORR, J. .; FISHER, J. .; STOCKER, R. .; HƯƠNG, N. T. . Chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp sức khỏe tâm thần vị thành niên trong trường học tại Việt Nam (RAP-V): Kết quả ban đầu từ phân tích xác định. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 139–147, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/597. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/597. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.