LÊ, H. T. H. .; THƠM, V. T. .; THẮM, N. T. .; HÙNG, N. Q. .; HƯNG, N. K. .; ĐỨC, C. M. . Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 256–264, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/59. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/59. Acesso em: 16 tháng 10. 2021.