HIỀN, P. T. .; THÀNH, N. T. .; HUY, T. Q. .; TUYỂN, Đỗ Q. .; DŨNG, T. V. . Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 32, n. 2, p. 67–74, 2022. DOI: 10.51403/0868-2836/2022/586. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/586. Acesso em: 7 tháng 7. 2022.