BÌNH, N. T.; UYÊN, Đỗ N.; HÙNG, N. Q.; GIANG, H. T.; THẮM, N. T. Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 34–42, 2021. DOI: 10.51403/0868-2836/2021/14. Disponível em: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/14. Acesso em: 25 tháng 5. 2024.