Giang, H. T. ., Lâm, P. S. ., Hương, D. T. ., Thắm, N. T. ., & Tùng, Đào V. . (2023). Tỉ lệ điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone liều cao và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 22. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/989