Liên, N. T. H. ., Thịnh, Đặng H. Q. ., Ánh, L. T. K., Khanh, L. N. T. ., Linh, L. H. ., Trang, V. T. T. ., Nhi, L. T. U. ., Đạt, N. Q. ., Hằng, T. T. D. ., & Tuấn, V. M. . (2023). Nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 167–180. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/953