Vân, H. T. C. ., Liên, T. H. M. ., Thúy, B. T. ., Duy, V. K. ., Nam, V. S. ., & Tuấn, L. A. . (2023). Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 86–93. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/944