Diệp, P. B. ., & Anh, L. T. H. . (2023). Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 58–66. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/941