Vân, H. T. C. ., Thúy, B. T. ., Liên, T. H. M. ., Nam, V. S. ., & Tuấn, L. A. . (2023). Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 52–60. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/868