Chiến, V. C. ., Thanh, P. N. ., Hùng, N. L. M. ., Trang, L. T. T. ., & Nam, V. S. . (2022). Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 46–52. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/607