Lê, H. T. H. ., Thơm, V. T. ., Thắm, N. T. ., Hùng, N. Q. ., Hưng, N. K. ., & Đức, C. M. . (2021). Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 256–264. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/59