Hiền, P. T. ., Thành, N. T. ., Huy, T. Q. ., Tuyển, Đỗ Q. ., & Dũng, T. V. . (2022). Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 67–74. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/586