Doanh, P. V. ., Nga, T. T. ., Tú, N. S. ., Phương, H. N. ., Bình, T. Q. ., & Anh, N. T. (2021). Hiệu quả bổ sung đa vi chất lên tình trạng nhân trắc của trẻ gái từ 11 - 13 tuổi ở một số trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 235–243. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/459