Thương, N. T. M. ., Thảo, H. T. ., Trâm, N. T. M. ., Linh, H. Ánh ., Thủy, . Đặng T. T. ., Tình, N. V. ., Thư, . Đặng T. A. ., & Hường, N. T. D. . (2021). Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 105–113. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/381