Tùng, P. K. ., Anh, P. H. Q. ., Loan, Đỗ P. ., Đạt, Đặng T. ., Trang, B. M. ., Đông, N. V. ., & Ngà, P. T. . (2021). Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 17–26. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/293