Anh, N. T. M. ., Dũng, B. Q. ., Giang, H. T. M. ., Liêm, N. H. ., Oanh, P. T. H. ., & Anh, N. P. V. . (2024). Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 233–240. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423