Bình, N. T., Uyên, Đỗ N., Hùng, N. Q., Giang, H. T., & Thắm, N. T. (2021). Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 34–42. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/14