(1)
Thiều, N. Q. .; Tình, N. L. .; Thanh, H. T. P. .; Thủy, N. Đức .; Sơn, Đỗ T. .; Dũng, Đỗ T. .; Đề, N. V. . Tỷ lệ nhiễm Giun truyền Qua đất Và một số yếu tố Liên Quan đến thực hành phòng chống ở học Sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021. TC YHDP 2023, 33, 148-154.