(1)
Vân, H. T. C. .; Liên, T. H. M. .; Thúy, B. T. .; Duy, V. K. .; Nam, V. S. .; Tuấn, L. A. . Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng Tư vấn của cán bộ trạm Y Tế Xã nhằm tăng Khả năng sử dụng dịch vụ Liên Quan đến HIV Và Ma Túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019. TC YHDP 2023, 33, 86-93.