(1)
Dược, V. T. .; Phong, T. V. .; Anh, P. T. .; Anh, N. T. M. .; Nam, V. S. .; Dương, T. N. . Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại một số điểm Sinh thái khác Nhau Trên địa bàn Hà Nội năm 2019. TC YHDP 2022, 32, 99-106.