(1)
Hiền, P. T. .; Thành, N. T. .; Huy, T. Q. .; Tuyển, Đỗ Q. .; Dũng, T. V. . Phân tích Chi Phí bảo hiểm Y Tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang Trong Ba năm, 2018 đến 2020. TC YHDP 2022, 32, 67-74.