(1)
Châu, T. T. .; Vân, N. T. H. .; Hoa, P. T. T. .; Hoa, V. T. .; Chiến, V. C. .; Thủy, T. T. T. Thực trạng tiếng ồn Và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 Nhà máy thuộc Công Ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020. TC YHDP 2021, 31, 220-225.