(1)
Hiếu, N. T. T. .; Hùng, N. V. .; Hán, P. V. .; Thắm, N. T. . Hiệu Quả Can thiệp hỗ trợ trạm Y Tế hoạt động Theo Nguyên Lý Y học Gia đình Trong quản Lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018. TC YHDP 2021, 31, 92-98.