(1)
Hằng, N. T. T. .; Linh, P. T. T. .; Nhi, N. T. H. .; Huy, L. Đức .; Thảo, N. T. P. .; Thuộc, . Đoàn P. . Hành Vi Nguy Cơ bệnh không lây nhiễm Và một số yếu tố Liên Quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. TC YHDP 2021, 31, 18-27.