(1)
Tùng, P. K. .; Anh, P. H. Q. .; Loan, Đỗ P. .; Đạt, Đặng T. .; Trang, B. M. .; Đông, N. V. .; Ngà, P. T. . Một số đặc điểm phân tử của Vi Rút Viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của Khu vực Tây Nguyên, 2005-2018. TC YHDP 2021, 30, 17-26.