(1)
Anh, N. T. M. .; Dũng, B. Q. .; Giang, H. T. M. .; Liêm, N. H. .; Oanh, P. T. H. .; Anh, N. P. V. . Tình trạng Quá tải tâm Lý của nhân Viên Y Tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng Trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 Và một số yếu tố Liên Quan. TC YHDP 2024, 33, 233-240.