(1)
Bình, N. T.; Uyên, Đỗ N.; Hùng, N. Q.; Giang, H. T.; Thắm, N. T. Thực trạng Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. TC YHDP 2021, 31, 34-42.