[1]
Thắng, V.Q. , Anh, H.T.H. , Ngọc, N.M. , Thắm, N.T. và Linh, N.T.T. 2023. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 1 Phụ bản (tháng 6 2023), 18. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/985.