[1]
Thiều, N.Q. , Tình, N.L. , Thanh, H.T.P. , Thủy, N. Đức ., Sơn, Đỗ T. , Dũng, Đỗ T. và Đề, N.V. 2023. Tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống ở học sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 1 (tháng 5 2023), 148–154. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/951.