[1]
Vân, H.T.C. , Liên, T.H.M. , Thúy, B.T. , Duy, V.K. , Nam, V.S. và Tuấn, L.A. 2023. Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 33, 1 (tháng 5 2023), 86–93. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/944.