[1]
Vân, H.T.C. , Thúy, B.T. , Liên, T.H.M. , Nam, V.S. và Tuấn, L.A. 2023. Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 8 (tháng 2 2023), 52–60. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/868.