[1]
Quang, P.V. , Dương, T.T. , Hưng, V.V. và Dũng, N.V. 2022. Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 6 (tháng 10 2022), 29–36. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/794.