[1]
Dược, V.T. , Phong, T.V. , Anh, P.T. , Anh, N.T.M. , Nam, V.S. và Dương, T.N. 2022. Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm sinh thái khác nhau trên địa bàn Hà Nội năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 2 Phụ bản (tháng 5 2022), 99–106. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/614.