[1]
Hiền, P.T. , Thành, N.T. , Huy, T.Q. , Tuyển, Đỗ Q. và Dũng, T.V. 2022. Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 32, 2 (tháng 4 2022), 67–74. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/586.