[1]
Châu, T.T. , Vân, N.T.H. , Hoa, P.T.T. , Hoa, V.T. , Chiến, V.C. và Thủy, T.T.T. 2021. Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 9 Phụ bản (tháng 12 2021), 220–225. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/457.