[1]
Hiếu, N.T.T. , Hùng, N.V. , Hán, P.V. và Thắm, N.T. 2021. Hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018. Tạp chí Y học Dự phòng. 31, 5 (tháng 6 2021), 92–98. DOI:https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/356.